maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

Breda

Let op: sinds 11 mei zijn de schoolgebouwen weer open in Nederland. Voor elke Visio-locatie kijken we naar de mogelijkheden. Ouders/verzorgers ontvangen informatie hierover via de school van hun kind.

Welkom bij Visio school Breda

Vanaf het moment dat u Visio Onderwijs Breda binnenstapt valt op hoe medewerkers met leerlingen met een visuele beperking omgaan. De school biedt een warme, uitnodigende en veilige omgeving aan uw kind en ook aan hun ouders. Alles in en om de school is volkomen aangepast aan onze leerlingen: de gangen zijn leeg en overzichtelijk en de klassen zien er uitnodigend en geordend uit. Net als het zwembad, dat we gebruiken voor diverse lessen. Bekijk ook de contactgegevens en route naar deze school.
 

Onderwijs bij Visio = Meedoen mogelijk maken

U ziet leerling en gaat naar video van Onderwijs Breda

Voor wie is onze school?

Koninklijke Visio Onderwijs Breda is een school voor kinderen met een meervoudige beperking in de leeftijd van vier tot twintig jaar. Naast een visuele beperking hebben alle leerlingen een verstandelijke beperking. Daarnaast hebben veel leerlingen nog extra beperkingen zoals motorische beperkingen, een aan Autisme Spectrum Stoornis (ASS) verwante beperking of bepaalde syndromen. Het onderwijsaanbod bereidt de leerlingen voor op hun vervolgbestemming en op deelname aan de samenleving.
 

Filmpjes Visio Onderwijs Breda

Meer van Visio Onderwijs Breda zien? Bekijk eens een paar van onze filmpjes: Promotiefoto Visio Onderwijs met beelden leerlingen en slogan "perspectief voor ieder kind"

Aangepaste omgeving

Vanaf het moment dat men het gebouw van Visio Onderwijs Breda binnenstapt valt de manier waarop de medewerkers met leerlingen omgaan op. De school biedt een warme, veilige omgeving aan leerlingen en ouders. Alles in en om de school wordt volkomen aangepast aan de doelgroep: de gangen zijn leeg en overzichtelijk en de klassen zien er uitnodigend en geordend uit. Het zwembad gebruiken we voor diverse lessen.
 

Ontwikkelen op eigen niveau

Het uitgangspunt is de leerling als uniek persoon. Per leerling zoeken we naar een specifieke manier waarop hij of zij iets kan leren. Er wordt gekeken naar wat het kind kan in plaats van naar wat het allemaal niet kan. Ontwikkeling van de leerling, op zijn of haar eigen niveau, staat altijd voorop.

De bijzondere doelgroep van Visio Onderwijs Breda vraagt om specifieke onderwijsmethodes die aansluiten bij de communicatiemogelijkheden van de leerlingen. Muziek als onderdeel van Totale Communicatie is essentieel voor het lesprogramma aan leerlingen met een (ernstig) meervoudige beperking. Gesproken taal is abstract en voor veel van de leerlingen met een (ernstig) meervoudige beperking moeilijk te begrijpen. Er worden liedjes gebruikt als passend alternatief om activiteiten en handelingen aan te kondigen en/of te begeleiden. De tekst geeft inhoud aan het liedje maar het is vooral de herhaling van dezelfde melodie die op den duur herkenning, veiligheid, vertrouwen en daardoor voorspelbaarheid geeft in dat wat gebeurt of gaat gebeuren.

 

Leerroutes in een veilige, uitnodigende leeromgeving

Er zijn leerroutes voor leerlingen met een ontwikkelingsleeftijd van:

  1. nul tot twee jaar.    
  2. twee tot vier jaar.
  3. vier tot zes jaar.
  4. zes jaar en ouder.
Voor alle leerroutes is een veilige, uitnodigende leeromgeving het uitgangspunt, zodat leerlingen hun zelfstandigheid en weerbaarheid kunnen vergroten. Leerdoelen worden individueel bepaald en evalueren we zeer regelmatig samen met de ouders.
Leerlingen Visio bij vliegveld SeppeLerares en leerlingen tijdens muziekles

Verlengde schooldag en flexopvang

Met alle professionals werken we intensief samen voor de beste begeleiding van uw kind. In Breda doen we dat met Visio Onderwijs Breda, Visio Revalidatie & Advies (R&A) en de afdeling Flexzorg van Visio woon en dag centrum De Blauwe Kamer in Breda (dat direct naast de school gelegen is). De afdelingen bieden behandeling en/of Flexzorg (Buitenschoolse Specialistische Begeleiding (naschoolse begeleiding), weekendopvang, logeeropvang en vakantieopvang, behandeling ter ondersteuning van de deelname aan het onderwijs  en onderwijs voorwaardelijke zorg.
 

Samen kijken naar de periode na school

In het leerjaar waarin een leerling vijftien jaar wordt, kijken we samen met de ouders naar de periode na school. Dat noemen we het uitstroomperspectief. Naast de resultaten uit het verleden zijn interesses en mogelijkheden van de leerling bepalend voor de inrichting van het onderwijs en het vervolg daarop.


​Sociale Veiligheid

Visio kent een wettelijk verplicht sociaal veiligheidsbeleid voor leerlingen. Er zijn in de school gedragsregels opgesteld en in de lessen sociaal emotionele vorming wordt regelmatig aandacht besteed aan het voorkomen van pesten. Alle medewerkers weten bij een vermoeden van kindermishandeling of seksueel misbruik hoe te handelen. Ook organiseren we een jaarlijks tevredenheidsonderzoek onder leerlingen, ouders en medewerkers waarin aandacht geschonken wordt aan de sociale veiligheidsbeleving onder leerlingen en hebben we per school een of meerdere aandachtsfunctionaris sociale veiligheid.

De coördinerend aandachtsfunctionaris Sociale Veiligheid van onze school is: Rijan van Geene.
 

Privacy

Visio gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van de leerlingen in hun leerlingendossiers. Daarbij houdt Visio zich aan de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op de pagina Privacy staat het privacystatement van Visio kort, bondig en begrijpelijk verwoord. U kunt beleid over het omgaan met leerlingendossiers opvragen bij de administratie van de school.
 

Inloggen ouders/verzorgers

U gaat naar informatie over/van de school van uw kind op een beveiligd gedeelte van deze website.
Log hier in

Contactgegevens

088 585 82 00 Galderseweg 65
4836 AC Breda
onderwijsbreda@visio.org
Ga naar de routebeschrijving

Visio in de buurt

Brochure Visio Onderwijs

Meer informatie over scholen voor slechtziende en blinde leerlingen.