Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Speciaal onderwijs (so)

Leerlingen volgen de leerstof van de reguliere basisschool. Als het nodig is, volgt aanpassing van materiaal en tempo. Voor iedere leerling kan een keuze op maat gemaakt worden voor bijvoorbeeld een andere methode, een aangepast programma, een andere wijze van leren of de inzet van individuele begeleiding. Voor moeilijk lerende leerlingen is het programma aangepast aan de individuele mogelijkheden. Met behulp van een weektaak werken de leerlingen, ieder op eigen tempo en niveau, aan de cognitieve vakken.

Leren door te doen

Er is veel ruimte om met elkaar te leren door te doen. De leerlingen werken gezamenlijk aan producten die twee keer per jaar verkocht worden. Hierbij komen verschillende creatieve vaardigheden aan bod en wordt tegelijkertijd op een praktische manier gewerkt aan bijvoorbeeld rekenvaardigheden als geldrekenen, meten en wegen. Er is ook extra aandacht voor belangrijke leergebieden: oriëntatie en mobiliteit, sociale en emotionele competenties, sport en beweging en muziek.

Toekomstperspectief

Voor alle leerlingen wordt een toekomstperspectief beschreven. Voor de één betekent dat uitstroom naar een vmbo-school of havo/vwo, voor de ander naar praktijkonderwijs.

Speciaal onderwijs voor leerlingen met een meervoudige beperking (so-mb)

Visio Onderwijs Grave biedt ook onderwijs aan kinderen met een meervoudige beperking. Het ontwikkelingsniveau van de verschillende leerlingen loopt sterk uiteen. Dat vraagt om een andere benadering en manier van werken. De leerlingen hebben een individueel lesprogramma, aangepast aan hun mogelijkheden. Er wordt rekening gehouden met het toekomstperspectief van de leerling en de nadruk daarbij ligt op het praktisch leren. Leerlingen leren door te doen.
 

Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)

De afdeling voortgezet speciaal onderwijs (vso) is voor jongeren van twaalf tot twintig jaar. Er zijn 3 uitstroomprofielen:
VSO dagbesteding
VSO arbeid
VSO diplomagericht

VSO dagbesteding

Leerlingen in dit uitstroomprofiel worden voorbereid op (arbeidsmatige) dagbesteding, ze stromen uit naar arbeidsmatige, activiteitsgerichte of belevingsgerichte dagbesteding. Deze groep leerlingen wordt voorbereid op een zo zelfstandig mogelijk leven, met een eigen keuze voor vrije tijd, werken en dagbesteding. De groep werkt met veel praktische vakken, zoals verzorgingsvakken en sociale vaardigheden.

Het onderwijs in het profiel VSO dagbesteding richt zich op voorbereiding op wonen, werken en vrije tijd. In de onderbouw oriënteren de leerlingen zich op de leergebieden zorg en welzijn, plant en dier, dienstverlening en techniek. In het laatste leerjaar maakt de leerling een definitieve keuze voor één leerweg. Uitgangspunt is steeds de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Coachingsgesprekken bieden iedere leerling mogelijkheden om te praten over hun interesses en vorderingen.
 

VSO arbeid

Leerlingen in dit uitstroomprofiel worden voorbereid op werk, ze stromen uit naar een (beschermde) baan. Het onderwijs in het profiel VSO arbeid richt zich op voorbereiding op wonen, werken en vrije tijd. In de onderbouw oriënteren de leerlingen zich op de leergebieden zorg en welzijn, plant en dier, dienstverlening en techniek. In het laatste leerjaar maakt de leerling een definitieve keuze voor één leerweg. Uitgangspunt is steeds de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Coachingsgesprekken bieden iedere leerling mogelijkheden om te praten over hun interesses en vorderingen.
 

VSO diplomagericht

Binnen dit uitstroomprofiel wordt onderwijs aangeboden op VMBO en HAVO niveau.

VMBO

Voor vmbo-leerlingen biedt Visio Onderwijs Grave de theoretische leerweg (VMBO-T) aan in de richtingen zorg en welzijn, economie en landbouw. Hiernaast wordt de kaderberoepsgerichte (VMBO KB) en de basisberoepsgerichte leerweg (VMBO BB) aangeboden in de sector Dienstverlening en producten (D&P). Om dit te verwezenlijken heeft Visio Grave een samenwerkingsverband met een reguliere middelbare school in Grave, het Merletcollege. Deze samenwerking heeft met name betrekking op de schoolexamens, de vakinhoudelijke programma's en lerarencontacten. De leerlingen volgen alle lessen op de eigen locatie.
 

Havo

In de onderbouw volgen de leerlingen die HAVO niveau hebben een VMBO-T+ programma. De leerstof van de verschillende vakken wordt op HAVO-niveau aangeboden. De leerlingen volgen de verplichte onderbouwvakken voor het HAVO m.u.v. Frans. In de bovenbouw wordt een beperkt vakkenpakket aangeboden. Het is mogelijk om in 2 profielen examen te doen: economie en maatschappij en cultuur en maatschappij. De examens worden afgenomen via de staatsexamens.
 

LOB /Stages / excursies / werkweken

Loopbaanoriëntatie en begeleiding is een belangrijk onderdeel in het lesprogramma vanaf de brugklas. Door middel van o.a. snuffelstages, groepsstages en individuele stages wordt een  relatie gelegd met de (beroeps)praktijk. Het is de meest geschikte wijze om erachter te komen welk beroep of welke richting de leerling het meest aanspreekt en in hoeverre de visuele beperking daarbij een (al dan niet belemmerende) rol speelt. Het stagebureau van Visio ondersteunt en begeleidt bij het zoeken, voorbereiden en evalueren van stages. Daar waar mogelijk en wenselijk gaan de leerlingen op excursie om meer inzicht in de lesstof te verkrijgen.