maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

Veelgestelde vragen passend onderwijs

1. Wat is Passend Onderwijs?

Passend Onderwijs is een wet die ingaat op 1 augustus 2014. De overheid wil dat leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zoveel mogelijk naar een reguliere school gaan. “Gewoon als het kan, speciaal als het moet”. Het onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt straks dus op een nieuwe manier georganiseerd. Nu wordt er vooral gekeken naar welke stoornis of beperking een leerling heeft. Bij Passend Onderwijs wordt juist gekeken naar de individuele onderwijsbehoefte van elke leerling.
 

2. Verdwijnt de bijzondere bekostiging voor leerlingen met een visuele beperking?

De huidige regeling verdwijnt, maar de middelen niet. De middelen blijven beschikbaar voor de reguliere scholen zodat zij met extra middelen de leerling adequaat kunnen ondersteunen. De organisatie en toekenning van de middelen verandert en wordt gerelateerd aan de onderwijsbehoefte.
 

Situatie nu

In de huidige situatie heeft u voor uw kind  toelating aangevraagd tot het cluster 1-onderwijs. Afhankelijke van de visuele beperking (blind of slechtziend) ontvangt de reguliere school een budget voor personeel en een budget voor materieel. De reguliere school kan er extra begeleiding van leerkrachten en leerling mee betalen. Ook kan de school er lesmateriaal mee aanschaffen. Het maakt nu niet uit of uw kind meer of minder behoefte heeft aan ondersteuning. Daardoor kan het gebeuren dat er te veel, of juist te weinig budget voor de school beschikbaar is.
 

Situatie straks

Per 1 augustus 2014 wordt het geld van de bijzondere bekostiging personeel en materieel gebundeld bij de cluster 1 scholen van Bartiméus en Visio. Die bekijken hoe ze het geld zo doeltreffend mogelijk inzetten om uw kind te ondersteunen. Bepalend is de onderwijsbehoefte van de leerling. Wat heeft de leerling nodig om het onderwijsprogramma zo goed mogelijk te kunnen volgen?
 

3. Wat betekent onderwijsbehoefte?

Onderwijsbehoefte beschrijft wat uw kind nodig heeft om het gewenste leerresultaat te behalen. Meer in detail: wat heeft uw kind in zijn groep bij zijn leerkracht en op zijn school nodig om dit te bereiken. We gaan het denken in stoornissen loslaten. We gaan kijken naar wat iedere leerling individueel nodig heeft om zo passend mogelijk onderwijs te krijgen en zo optimaal van het onderwijs te profiteren. Dit noemen we de onderwijsbehoefte. We gaan bekijken wat een leerling (met cluster 1-indicatie) nodig heeft om de komende periode het verwachte leerrendement te behalen. We gaan ook kijken wat een leerling van déze ouders, in déze groep, van déze leerkracht en op déze school nodig heeft om dit te bereiken. Om zo goed mogelijk maatwerk te kunnen bieden, werken we met onderwijsarrangementen.
 

4. Wat zijn onderwijsarrangementen?

Onderwijsarrangementen zijn de vorm waarin Visio ondersteuning gaat bieden aan leerlingen: Leerlingen kunnen naar een school voor speciaal onderwijs van Visio of ze gaan naar een reguliere school, met extra ondersteuning van de ambulante onderwijskundige begeleiding van Visio. 
 

5. Hoe weet ik welk onderwijsarrangement mijn kind straks krijgt?  

In principe gaat de reguliere school straks zorgen voor ”passend onderwijs” voor elk kind. Het kan zijn dat de school hiervoor ondersteuning nodig heeft, bijvoorbeeld van Visio. De school schakelt dan een deskundige met cluster 1 expertise van Visio in. Die overlegt met de ouders, brengt de situatie en behoeften van het kind in beeld en adviseert daarna de Commissie van Onderzoek. Deze commissie beslist vervolgens of het kind een onderwijsarrangement krijgt en voor hoelang het kind dit arrangement krijgt.
 

6. Blijft speciaal onderwijs wel bestaan?

Ja, het speciaal onderwijs blijft bestaan. Op dit moment kunnen kinderen met een cluster 1 indicatie naar een school voor speciaal onderwijs of naar het regulier onderwijs met extra ondersteuning vanuit cluster 1. Het blijft voor leerlingen straks nog steeds mogelijk om naar een school voor speciaal onderwijs te gaan. Deze blijven bestaan. Ook het voortgezet speciaal onderwijs en het cluster 1 onderwijs aan leerlingen met een meervoudige beperking blijft bestaan.
 

7. Wat is het ontwikkelingsperspectief?

Het ontwikkelingsperspectief is een document dat de school na overleg met de ouders vaststelt over leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. In het oude systeem was er een handelingsplan voor leerlingen met een visuele beperking in het regulier of in het speciaal onderwijs. Dat wordt nu vervangen door het ontwikkelingsperspectief.
 
Scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs moeten een zogeheten ontwikkelings-perspectief voor leerlingen vaststellen. Op basis daarvan maakt de school een plan waarin staat hoe zij toewerken naar een passend door- of uitstroomprofiel. Dat kan zijn:
  • Passend vervolgonderwijs;
  • Het halen van een diploma;
  • Het vinden van werk;
  • De best passende (arbeidsmatige) dagbesteding.
De bedoeling is dat de school een kind helpt zijn mogelijkheden optimaal te ontwikkelen.
 

8. Wat betekent ondersteuningsbehoefte?

Ondersteuningsbehoefte is de ondersteuning waar een leerkracht behoefte aan heeft bij het lesgeven aan leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte. Een leerkracht kan bijvoorbeeld behoefte hebben aan meer informatie over een bepaalde beperking of aan ondersteuning in de klas van een Visio medewerker.
 

9. Wie bepaalt welk onderwijs mijn kind krijgt?

De Commissie van Onderzoek bekijkt of en welk onderwijsarrangement uw kind krijgt. De Commissie van Onderzoek stemt af met ouders en kijkt goed naar de onderwijsbehoefte van de leerling. Zo geeft de commissie uiteindelijk aan welk arrangement een leerling krijgt en voor hoelang dit onderwijsarrangement nodig is. 
 

10. Hoe kom ik in contact met Visio over passend onderwijs?

Heeft u vragen over passend onderwijs en onze voorbereidingen? Neem gerust contact met ons op via passendonderwijs@visio.org
 

Visio in de buurt

Brochure Visio Onderwijs

Meer informatie over scholen voor slechtziende en blinde leerlingen.