Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Doelen verwerking persoonsgegevens

 1. Het kunnen voldoen aan uw hulp- of onderwijsvraag

  Om u zo goed en efficiënt mogelijk van dienst te zijn moeten wij uw persoonsgegevens verwerken. Die gebruiken we tijdens uw traject of verblijf bij Visio, het organiseren van een goede samenwerking met andere partijen, het bevorderen van de kwaliteit van de zorg en voor statistiek en verbetering van de bedrijfsvoering.

 2. Voldoen aan wet- en regelgeving en verkrijgen van bekostiging van de geleverde zorg en/of onderwijs

  We zijn wettelijk verplicht om een dossier bij te houden. Zo kunnen we de gevraagde hulp uitvoeren, verantwoorden en bekostigen. Het gaat hier om de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet (JW), de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Bopz), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Wet op de expertisecentra (Wec), de Leerplichtwet en de Wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG).

 3. U informeren over de zorg- en dienstverlening van Visio

  We gebruiken uw persoonsgegevens uit het zorg- of onderwijsdossier niet ongevraagd voor andere doelstellingen dan hiervoor genoemd. Om u tijdens en na uw traject bij Visio te informeren over onze zorg- en dienstverlening vragen we toestemming u te informeren via nieuwsbrieven. Ook nemen we, indien gewenst, na afloop van onze zorg contact op over mogelijke nieuwe diensten. Dit doen wij alleen met uitdrukkelijke toestemming van u.

 4. Informatieverzameling voor onderzoek

  Binnen Visio wordt voortdurend gewerkt aan de ontwikkeling van kennis en vernieuwing van zorg, revalidatie en onderwijs. Om onze expertise up-to-date te houden en te toetsen voeren we toegepast wetenschappelijk onderzoek uit voor verschillende doelgroepen. Dit zijn kinderen of volwassenen met een visuele beperking. Naast de visuele beperking kan er ook sprake zijn van hersenschade, gehoorstoornis, motorische beperking of verstandelijke beperking. Wij vragen uw toestemming als we hiervoor gegevens verwerken. Zie voor meer informatie de paragraaf “Gegevensuitwisseling voor onderzoek”. Als dit gebeurt via een online vragenlijst, wordt u expliciet gevraagd of we de gegevens mogen gebruiken voor onderzoeksdoeleinden.

Bewaartermijnen

 • Voor het bewaren van uw persoonsgegevens houdt Visio zich aan de wettelijke termijnen.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Binnen Visio houdt Pauljan van der Zee als Functionaris Gegevensbescherming toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. Neem contact op met ons als u vragen heeft over het privacystatement of -beleid van Viso of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten:
 
Koninklijke Visio
Bestuurs- en Bedrijfsbureau
Amersfoortsestraatweg 180
1272 RR Huizen
privacy@visio.org 
Pauljan van der Zee: 088 585 57 77
Mail de Functionaris Gegevensbescherming

Overzichtelijk factsheet AVG en Visio

Meedoen mogelijk maken voor mensen met een visuele beperking, ook als zij daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere beperking hebben; daar zet Visio zich voor in.

Om dit goed te kunnen doen, hebben we uw medische, onderwijs-, persoons- en/of adresgegevens nodig.

​Lees in dit overzichtelijke factsheet van één A4:
 • waarom we uw persoonsgegevens verzamelen
 • hoe we goed voor uw gegevens zorgen
 • wat uw rechten zijn.
Download het factsheet