maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

ANBI-status

Stichting Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een donateur van een ANBI mag giften aftrekken van inkomsten- of vennootschapsbelasting. In verband met de ANBI-status vermelden wij hieronder de volgende gegevens.

Doelstelling van de organisatie

In de statuten van Koninklijke Visio zijn de doelstellingen als volgt geformuleerd:

  1. Het bevorderen van de zelfredzaamheid, zelfstandigheid en maatschappelijke participatie van mensen met visuele beperkingen. Het betreft hier slechtziende en blinde mensen en mensen met andere visuele waarnemingsproblemen, al dan niet in combinatie met stoornissen van auditieve, psychische, neurologische, cognitieve of andere aard, in de meest algemene zin.
  2. Het ontwikkelen van een kenniscreërende en lerende organisatie met expertise als centrale waarde.
  3. Het bieden van diensten op het gebied van zorg, onderwijs, revalidatie, verblijf en arbeid aan mensen met visuele beperkingen teneinde hun kwaliteit van leven te verbeteren.

Lees de statuten van Koninklijke Visio.

Beleidsplan en jaarverantwoording

De missie van Koninklijke Visio is “Meedoen mogelijk maken voor mensen met een visuele beperking”. In de strategische koers 2016-2020 hebben we uitgewerkt hoe we deze missie willen realiseren. Samen met cliënten, leerlingen, medewerkers en andere stakeholders kwamen we uit op drie strategische thema’s:

  1. Een toegankelijk Visio: de klantreis als uitgangspunt.
  2. Expertise delen als drijvende kracht: van kennis als macht naar kennis delen als kracht.
  3. Voortdurende innovatie: ruimte geven en lef tonen.

In het jaarverslag leggen we verantwoording af over wat we ieder jaar bereiken en wat nog beter kan. Het jaarverslag staat op deze site en op jaarverslagenzorg.nl.

Bestuur en beloningsbeleid

De dagelijkse leiding van Koninklijke Visio is in handen van de raad van bestuur. De raad van toezicht houdt toezicht op het werk van de raad van bestuur. Zowel de leden van de raad van bestuur als van de raad van toezicht ontvangen een honorering binnen de kaders van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp. De beloningen van de leden van de raad van bestuur en de raad van toezicht worden gepubliceerd in de jaarrekening. Deze staan op onze site en op jaarverslagenzorg.nl en op de site van het VWS. 

Salariëring van directieleden, overige leidinggevenden en medewerkers geschiedt conform de CAO Gehandicaptenzorg, CAO VVT of CAO Primair Onderwijs.

Contactgegevens

Postadres: Postbus 1180, 1270 BD  Huizen
Bezoekadres: Amersfoortsestraatweg 180, 1272 RR  Huizen
Telefoonnummer:  088 585 50 00
E-mailadres: info@visio.org
Website: www.visio.org
KvK-nummer:  08168183
RSIN-nummer:  818837408

Visio in de buurt