Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Privacybeleid- en reglement

We verwerken persoonsgegevens met inachtneming van de bestaande privacywetgeving. In het privacyreglement zijn alle voor Visio gelden privacyregels opgenomen

Privacybeleid (juli 2021)

Koninklijke Visio is verantwoordelijk voor het beschermen van de gegevens, die cliënten, cliëntvertegenwoordigers, leerlingen, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers aan ons toevertrouwen. Koninklijke Visio neemt de bescherming van deze gegevens serieus. Wij willen een betrouwbare partner zijn en voldoen aan de privacywetgeving. In dit privacybeleid staan onze uitgangspunten voor het beschermen van persoonsgegevens beschreven.

Onderdeel van het privacybeleid is het privacyreglement van Koninklijke Visio. Het privacyreglement is een uitwerking van het privacybeleid en de privacywetgeving. 

Het is belangrijk dat cliënten, leerlingen en medewerkers, waaronder inhuurkrachten, vrijwilligers en stagiaires van Koninklijke Visio op de hoogte zijn van heving. Wij wijzen hen bij de intake/inschrijving c.q. indiensttreding op dit beleid met onze specifieke verklaringen bescherming persoonsgegevens. Wij verwachten van iedere medewerker dat hij zich houdt aan ons privacyreglement.
 

Uitgangspunten

Koninklijke Visio hanteert de volgende uitgangspunten voor het verwerken van persoonsgegevens:
  1. Wij verwerken persoonsgegevens alleen op een wijze die voor cliënten en medewerkers rechtmatig, behoorlijk en transparant is.
  2. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en wij verwerken deze gegevens niet verder voor andere doeleinden die daarmee niet verenigbaar zijn. 
  3. Wij verwerken alleen gegevens, die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Wij vragen dus niet meer gegevens op dan wij echt nodig hebben.
  4. Wij zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die wij verwerken altijd juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd. Zijn persoonsgegevens niet meer juist of actueel, dan zorgen wij ervoor dat wij die persoonsgegevens corrigeren of wissen. 
  5. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen. 
  6. Wij zorgen ervoor dat persoonsgegevens die wij verwerken goed zijn beschermd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. 
  7. Wij respecteren alle rechten die medewerkers en cliënten kunnen ontlenen aan de privacywetgeving.
Alle verwerkingen van persoonsgegevens die wij binnen Koninklijke Visio uitvoeren voldoen aan deze uitgangspunten. 
 

Verantwoordelijkheid

Koninklijke Visio is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen binnen de organisatie en stelt het doel en de middelen van de gegevensverwerkingen vast. De raad van bestuur is eindverantwoordelijke voor de persoonsgegevensverwerkingen. De functionaris voor gegevensbescherming ziet toe op de uitvoering van het privacybeleid en de naleving van de privacywetgeving binnen Koninklijke Visio. Deze functionaris is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Alle medewerkers zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse omgang met persoonsgegevens en voor de kwaliteit van deze gegevens.
 Lees het privacyreglement (in MS Word)

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Binnen Visio houdt Pauljan van der Zee als Functionaris Gegevensbescherming toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. Neem contact op met ons als u vragen heeft over het privacystatement of -beleid van Visio of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten:
 
Koninklijke Visio
Bestuurs- en Bedrijfsbureau
Amersfoortsestraatweg 180
1272 RR Huizen
privacy@visio.org 
Pauljan van der Zee: 088 585 57 77
Mail de Functionaris Gegevensbescherming

Overzichtelijk factsheet AVG en Visio

Meedoen mogelijk maken voor mensen met een visuele beperking, ook als zij daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere beperking hebben; daar zet Visio zich voor in.

Om dit goed te kunnen doen, hebben we uw medische, onderwijs-, persoons- en/of adresgegevens nodig.

​Lees in dit overzichtelijke factsheet van één A4:
  • waarom we uw persoonsgegevens verzamelen
  • hoe we goed voor uw gegevens zorgen
  • wat uw rechten zijn.
Download het factsheet