Onze Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van Koninklijke Visio heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur (RvB) en de algemene gang van zaken in de organisatie. De RvT toetst of de RvB bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt voor de organisatiebelangen en de maatschappelijke functie van de stichting. Ook wordt in de gaten gehouden of de RvB een zorgvuldige en evenwichtige afweging maakt van de belangen van alle bij de stichting betrokken groepen: cliënten, leerlingen, ouders, medewerkers en externe partijen. Daarnaast treedt de RvT op als klankbord en adviseur, vooral bij strategische beslissingen. De RvT is de werkgever van de RvB en verantwoordelijk voor een goed functionerend RvB.

Samenstelling Raad van Toezicht

Voor de samenstelling van de RvT gelden eisen die vastliggen in de statuten van de Stichting Koninklijke Visio. Deze eisen zijn gebaseerd op de zogenaamde “Governancecode”. Zo is het belangrijk dat leden van de RvT zich onafhankelijk en kritisch kunnen opstellen ten opzichte van de RvB, de organisatie en elkaar. Ze mogen geen belangen hebben in de organisatie. Voor een goed intern toezicht zijn de leden divers qua maatschappelijke achtergrond en hun expertise. Ook hebben zij affiniteit met het werkveld en de doelstellingen van de organisatie.

Leden Raad van Toezicht Koninklijke Visio

  • Dr. A.H. (Anne) Flierman, voorzitter
  • Drs. D.H. (Dorien) Nelisse
  • Prof.dr. S.M. (Saskia) Imhof FEBOpth
  • Dr. E.M.S.J. (Lies) van Gennip
  • J. (Jasper) Ebels MSc
  • A.M. (Marc) Koster MA RC