maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

Cliëntenraad

Medezeggenschap van cliënten en cliëntvertegenwoordigers

De missie "Meedoen mogelijk maken" vinden wij als Visio ook van toepassing voor de medezeggenschap van cliënten en cliëntvertegenwoordigers. Wij hechten groot belang aan de inbreng van cliënten in het overleg over het beleid van Visio. Onze ervaring is dat het kritisch meedenken door cliënten de organisatie en de kwaliteit van de zorg verbetert. Hoe kunt u als cliënt van Visio of als vertegenwoordiger van een cliënt uw stem laten horen en invloed uitoefenen?


Informele medezeggenschap

In de eerste plaats organiseren we inspraak en invloed van cliënten en cliëntvertegenwoordigers zo dicht mogelijk bij de centra waar de zorg plaats vindt. Bijvoorbeeld door cliënten uit te nodigen om mee te praten over een thema dat voor cliënten en voor Visio belangrijk is. We noemen dat “informele medezeggenschap”, omdat het niet in wetgeving is vastgelegd. De informele medezeggenschap wordt in allerlei vormen georganiseerd: er zijn geen vaste raden, u kunt meepraten over onderwerpen die u interessant vindt en u hoeft zich niet voor langere tijd ergens aan te binden. In sommige regio’s van de directies voor revalidatie en advies hebben cliënten “contactgroepen” opgericht, die in overleg met een directeur of manager activiteiten organiseren.
 

Formele medezeggenschap

In de tweede plaats heeft Visio enkele cliëntenraden; dit zijn we op grond van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) ook verplicht. Dit is de “formele medezeggenschap”.

Allereerst zijn er cliëntenraden bij de directies van de locaties voor Wonen en Dagbesteding. Deze cliëntenraden overleggen enkele keren per jaar met de directeur over beleidszaken die van belang zijn voor de cliënten die zorg ontvangen van die directie. De cliëntenraden hebben de medezeggenschapsrechten die de Wmcz voorschrijft. Zo moet de directeur over sommige beslissingen advies vragen aan de cliëntenraad, voordat het beleid mag worden uitgevoerd. De cliëntenraden bestaan uit drie tot zeven leden.

De directies voor Wonen en Dagbesteding werken samen in het domein Wonen & Dagbesteding. De directies voor revalidatie en advies vormen samen het domein Revalidatie & Advies. Deze beide domeinen hebben ieder een cliëntenraad: de cliëntenraad domein W&D en de cliëntenraad domein R&A. In de cliëntenraden voor een domein worden onderwerpen besproken die binnen het specifieke domein spelen en voor cliënten van belang zijn. Een van de directeuren van het domein is namens de collega’s gesprekspartner voor de cliëntenraad van het domein. De leden van de cliëntenraden voor de domeinen komen uit het hele land. Het gaat om drie leden per directie. Ze vergaderen doorgaans op een centrale locatie, zoals Huizen of Apeldoorn. Ook kunnen leden voor wie reizen bezwaarlijk is, deelnemen via skype of een andere techniek.

Dan is er een Centrale Cliëntenraad (CCR), die overleg voert met de Raad van Bestuur over het beleid voor de hele organisatie. De CCR bestaat uit drie vertegenwoordigers van de cliëntenraad domein W&D en drie vertegenwoordigers van de cliëntenraad domein R&A. De CCR vergadert ongeveer vier keer per jaar, en concentreert zich op strategische en Visio-brede onderwerpen. De overlegvergaderingen vinden plaats in Huizen.


Informeren en faciliteren

De wet stelt dat Visio de medezeggenschap van cliënten goed moet faciliteren, en natuurlijk vinden we dat zelf ook belangrijk. Dat doen we onder meer door een goede informatievoorziening, door het beschikbaar van vergaderfaciliteiten en door vergoeding van reiskosten. Voor de formele medezeggenschap is er ambtelijke ondersteuning en een vergoedingsregeling voor de leden.

Blog

Hilda Brouwer: een jaar vol veranderingen
Lees meer

Contact

Naar de contactgegevens van elke cliëntenraad,
Lees meer

Vacatures

Vacatures in de cliëntenraad.
Lees meer

Visio in de buurt

Cliëntenraad

De folder van de Cliëntenraad.