maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

Amsterdam

Let op: sinds 11 mei zijn de schoolgebouwen weer open in Nederland. Voor elke Visio-locatie kijken we naar de mogelijkheden. Ouders/verzorgers ontvangen informatie hierover via de school van hun kind.

Visio-school Amsterdam – Zo gewoon als mogelijk, zo speciaal waar nodig

Visio Onderwijs Amsterdam is in de eerste plaats een gewone school waar leerlingen leren en zich ontwikkelen. We bieden een gevarieerd onderwijs- en begeleidingsaanbod. De school begeleidt en ondersteunt leerlingen in een veilige leeromgeving op weg naar een toekomst die past bij de leerling en zijn mogelijkheden. Dat gebeurt in nauw overleg met ouders of verzorgers.

Bekijk ook de contactgegevens en route naar deze school.

Onderwijs bij Visio = Meedoen mogelijk maken

De school stimuleert de leerling binnen de eigen mogelijkheden tot maximale prestaties. Dit gebeurt met respect voor ieders eigenheid en op verschillende gebieden zoals rekenen, taal, sociale vaardigheden en weerbaarheid. Het onderwijs is gebaseerd op dezelfde leerdoelen als in het regulier onderwijs. Methodes worden waar nodig aangepast en toegankelijker gemaakt.

Het motto van Visio is “perspectief voor ieder kind”. Dat houdt in dat we de leerlingen zo goed mogelijk ondersteunen om zelfredzaam te zijn en mee te kunnen doen in de maatschappij. We leren de leerlingen om zelf regie te nemen en autonoom te handelen. We zetten vol in op kunst en cultuureducatie. Zo maken we om het jaar een cultuurreis en besteden we veel aandacht aan muziek. Ook sport en bewegen vinden we belangrijk op school.
Naar video Onderwijs Amsterdam

Prachtig schoolgebouw in een dynamische buurt

We zijn in 2019 in een schitterend gerestaureerde schoolgebouw getrokken. Het gebouw heeft een unieke sfeer en is aangepast voor de doelgroep. De school staat in Amsterdam-West in een dynamische buurt. Door de ligging van de school kunnen leerlingen optimaal participeren in de samenleving.

Voor wie is onze school?

Voor leerlingen met een visuele beperking van:

  • Speciaal basis- en speciaal voortgezet onderwijs
  • Speciaal onderwijs voor leerlingen met een meervoudig beperking.
  • Leerlingen in het regulier onderwijs die ambulante onderwijskundige begeleiding (aob) krijgen
Jongeren Visio Onderwijs voor tvPresentatie Donald Duck bij Visio Onderwijs

Speciaal basisonderwijs (so)

De leerlingen volgen de leerstof van de reguliere basisschool. Indien nodig worden de materialen en het tempo aangepast. Zelfredzaamheid en zelfstandigheid zijn belangrijke pijlers. Naast het aanbod van alle "schoolse" vakken verzorgen we ook tactiele en visuele training. De leerlingen leren om hun zintuigen zo optimaal mogelijk te gebruiken. Waar mogelijk wordt in niveaugroepjes instructie gegeven. Ook is er ruimte voor individuele begeleiding.

Voor de moeilijk lerende leerlingen passen we het programma aan de individuele mogelijkheden aan. De leerlingen werken ieder op hun eigen niveau aan cognitieve vakken. Waar mogelijk wordt instructie aan een groepje leerlingen gegeven zodat zij ook interactief leren. Er is veel ruimte om praktisch te leren door te doen.

Voortgezet speciaal onderwijs (vso)

De afdeling voortgezet speciaal onderwijs (vso) is voor jongeren van twaalf tot twintig jaar. Het onderwijsaanbod:

  • praktijkonderwijs voor moeilijk lerende jongeren.
  • vmbo-leerwegen: basisberoeps, kaderberoeps.
  • vmbo-tl/mavo.
  • havo.

Onderwijs voor leerlingen met een meervoudige beperking

Het programma voor leerlingen met een meervoudige beperking is aangepast aan de individuele mogelijkheden van de kinderen. De gebruikte methodes zijn of worden aangepast aan de visuele beperking. Samen met de ouders en alle betrokkenen rondom een leerling stellen we een plan op. Iedere leerling werkt binnen de eigen mogelijkheden. Bij onderwijs aan de leerlingen in het vso ligt het accent op toekomstperspectief. De taken zijn dan steeds meer gericht op wonen, werken en vrije tijd.

Ambulante onderwijskundige begeleiding (AOB)

De ambulant onderwijskundig begeleiders (AOB'ers) begeleiden alle leerlingen met een visuele beperking in het regulier of ander speciaal onderwijs. Begeleiding wordt op maat gegeven. Er is ook een combinatie mogelijk van regulier en speciaal onderwijs. Een aantal AOB'ers geeft ook ondersteuning op de so-school in bijvoorbeeld brailleonderwijs.

Filmpjes Visio Onderwijs Amsterdam

Meer van Visio Onderwijs Amsterdam zien? Bekijk eens een paar van onze filmpjes:

​Sociale Veiligheid

Visio kent een wettelijk verplicht sociaal veiligheidsbeleid voor leerlingen. Er zijn in de school gedragsregels opgesteld en in de lessen sociaal emotionele vorming wordt regelmatig aandacht besteed aan het voorkomen van pesten. Alle medewerkers weten bij een vermoeden van kindermishandeling of seksueel misbruik hoe te handelen. Ook organiseren we een jaarlijks tevredenheidsonderzoek onder leerlingen, ouders en medewerkers waarin aandacht geschonken wordt aan de sociale veiligheidsbeleving onder leerlingen en hebben we per school een of meerdere aandachtsfunctionaris sociale veiligheid.

De coördinerend aandachtsfunctionaris Sociale Veiligheid van onze school is: Anita Steenvoorden.


Privacy

Visio gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van de leerlingen in hun leerlingendossiers. Daarbij houdt Visio zich aan de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op de pagina Privacy staat het privacystatement van Visio kort, bondig en begrijpelijk verwoord. U kunt beleid over het omgaan met leerlingendossiers opvragen bij de administratie van de school.
 

Inloggen ouders/verzorgers

U gaat naar informatie over/van de school van uw kind op een beveiligd gedeelte van deze website.
Log hier in

Contactgegevens

088 585 60 00 Burgemeester Eliasstraat 76
1063 EX Amsterdam
onderwijsamsterdam@visio.org
Ga naar de routebeschrijving

Visio in de buurt

Brochure Visio Onderwijs

Meer informatie over scholen voor slechtziende en blinde leerlingen.