Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Vrienden van Koninklijke Visio

De Stichting Vrienden van Koninklijke Visio heeft als doelstelling de activiteiten van Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, geldelijk te steunen, in het bijzonder die activiteiten die niet van overheidswege worden gesubsidieerd.

De stichting is statutair gevestigd in Huizen, en staat ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41082169 met vermelding RSIN 80734281. Het postadres is: Postbus 1180, 1270 BD Huizen. Stichting Vrienden van Koninklijke Visio is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een donateur van een ANBI mag giften aftrekken van inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Beleid

De Stichting Vrienden van Koninklijke Visio realiseert haar doelstelling door subsidiëring van activiteiten van Koninklijke Visio. Als voorwaarden voor subsidiëring stelt de Stichting dat de activiteiten niet onder de reguliere bekostiging van Koninklijke Visio voor zorg, onderwijs en revalidatie vallen, dat de resultaten van de activiteiten aantoonbare toegevoegde waarde hebben voor mensen met een visuele beperking, dat de activiteiten aansluiten bij het strategisch beleid van Koninklijke Visio en dat inhoud en uitvoering van de activiteiten goed beschreven, onderbouwd en verantwoord worden.

De Stichting Vrienden van Koninklijke Visio onderhoudt in het kader van haar doelstelling contacten met overige steunstichtingen, zoals de Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (KSBS) en Visio Foundation.

De Stichting Vrienden van Koninklijke Visio richt zich in haar beleid vooral op:

  • Activiteiten voor de ontwikkeling en innovatie van expertise
De stichting ondersteunt in dit kader de vestiging van een bijzondere leerstoel aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het onderwerp voor deze bijzondere leerstoel is de visuele ontwikkeling van het meervoudig beperkte kind. Hierin wordt samengewerkt met de KSBS. De bijzondere leerstoel zal in de loop van 2022 van start gaan. 

Tot 2021 leverde de Stichting Vrienden van Koninklijke Visio een jaarlijkse bijdrage aan de Stichting InZicht. Stichting InZicht heeft als doelstelling de bevordering van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van zorg, arbeid, onderwijs en revalidatie voor mensen met een visuele beperking. Vanaf 2021 is de financiële bijdrage van de Stichting Vrienden van Koninklijke Visio overgenomen door de Visio Foundation
  • Internationale activiteiten

De Stichting subsidieert in dit kader de uitvoering van internationale projecten in Egypte en Ghana door Visio International, een onderdeel van Koninklijke Visio. Met Visio International wil Koninklijke Visio ook in landen die daartoe minder mogelijkheden hebben, meedoen mogelijk maken voor mensen met een visuele beperking. Visio International voert meerjarige programma’s uit in Egypte, op de Westbank, in Zuid-Afrika, Oeganda, Ghana en Botswana. De programma’s richten zich op kinderen met een visuele beperking, hun ouders en verzorgers, en professionals in onderwijs, zorg en revalidatie voor mensen met een visuele beperking. Dit gebeurt in samenwerking met partnerorganisaties in de programmalanden met als doel kennis duurzaam te vergroten. 

Financieel vermogen

De Stichting Vrienden van Koninklijke Visio verkrijgt haar middelen door giften en legaten. De Stichting werft niet actief middelen. 

Het eigen vermogen van Stichting Vrienden dient als bron om inkomsten te genereren om de doelstellingen van de stichting te realiseren en ter financiering van de vaste activa van de stichting. Deze activa staan ten dienste van de doelstellingen van Koninklijke Visio.

De Stichting Vrienden van Koninklijke Visio wordt administratief en secretarieel ondersteund door medewerkers van Koninklijke Visio.

Bestuur en toezicht

Statutair is bepaald dat het bestuur van de Stichting Vrienden van Koninklijke Visio wordt gevormd door de Raad van Bestuur van Koninklijke Visio. Het bestuur bestaat uit:

  • M.A.C. (Margreeth) Kasper de Kroon MMI
  • Drs. A.C.H. (Annelies) Versteegden MBA
De bestuursleden ontvangen geen beloning of vergoeding.

De Stichting Vrienden van Koninklijke Visio heeft een Raad van Toezicht die in meerderheid moet worden samengesteld uit leden van de Raad van Toezicht van Koninklijke Visio. De Raad van Toezicht wordt gevormd door:
  • Dr. A.H. (Anne) Flierman, voorzitter
  • Drs. R. (Robbert) Belle
  • Drs. D.H. (Dorien) Nelisse

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning of vergoeding.

Verantwoording

De Stichting legt jaarlijks verantwoording af in de vorm van een jaarverslag, inclusief jaarrekening, dat gecontroleerd wordt door een onafhankelijke accountant. U kunt het jaarverslag 2021 hier inzien. Tevens publiceren wij hier het formulier met de gegevens vanwege de publicatieplicht op grond van de ANBI-status.

Visio in de buurt