maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

Vrienden van Koninklijke Visio

De Stichting Vrienden van Koninklijke Visio heeft als doelstelling de activiteiten van Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, geldelijk te steunen, in het bijzonder die activiteiten die niet van overheidswege worden gesubsidieerd.

De stichting is statutair gevestigd in Huizen, en staat ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41082169 met vermelding RSIN 80734281. Het postadres is: Postbus 1180, 1270 BD  Huizen.

Beleid

De Stichting Vrienden van Koninklijke Visio realiseert haar doelstelling door subsidiëring van activiteiten van Koninklijke Visio. Als voorwaarden voor subsidiëring stelt de Stichting dat de activiteiten niet onder de reguliere bekostiging van Koninklijke Visio voor zorg, onderwijs en revalidatie vallen, dat de resultaten van de activiteiten aantoonbare toegevoegde waarde hebben voor mensen met een visuele beperking, dat de activiteiten aansluiten bij het strategisch beleid van Koninklijke Visio en dat inhoud en uitvoering van de activiteiten goed beschreven, onderbouwd en verantwoord worden.

De Stichting Vrienden van Koninklijke Visio onderhoudt in het kader van haar doelstelling contacten met overige steunstichtingen, zoals de Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (KSBS) en Stichting Novum.

De Stichting Vrienden van Koninklijke Visio richt zich in haar beleid vooral op: 

  • Activiteiten voor de ontwikkeling en innovatie van expertise

Deze bijdrage levert de Stichting voornamelijk door een jaarlijkse financiële bijdrage aan de Stichting InZicht. De Stichting InZicht is in 1998 opgericht door enkele (zorg)instellingen, die werkzaam zijn voor mensen met een visuele beperking, waaronder Koninklijke Visio. InZicht heeft als doelstelling de bevordering van wetenschappelijk onderzoek naar de zorg, arbeid, onderwijs en revalidatie voor mensen met een visuele beperking. Daarnaast beoogt InZicht het wetenschappelijk onderzoek beter aan te laten sluiten op vragen uit de praktijk. In vierjarige programma’s voeren de betrokken instellingen in nauwe samenwerking met universiteiten en andere wetenschappelijke instituten projecten voor toegepast wetenschappelijk onderzoek uit.

  • Internationale activiteiten

De Stichting subsidieert in dit kader de uitvoering van internationale projecten in ontwikkelingslanden door Visio International, een onderdeel van Koninklijke Visio. De internationale projecten worden altijd uitgevoerd naar aanleiding van een vraag van en in nauwe samenwerking met een buitenlandse partnerorganisatie. De projecten zijn in principe tijdelijk van aard en erop gericht om naast het direct bieden van expertise en ondersteuning, de partnerorganisatie toe te rusten voor het zelfstandig uitvoeren van de activiteiten. Visio International voert wereldwijd projecten uit in ongeveer 20 landen.

Financieel vermogen

De Stichting Vrienden van Koninklijke Visio verkrijgt haar middelen door giften en legaten. De Stichting werft niet actief middelen. 

Het eigen vermogen van Stichting Vrienden dient als bron om inkomsten te genereren om de doelstellingen van de stichting te realiseren en ter financiering van de vaste activa van de stichting. Deze activa staan ten dienste van de doelstellingen van Koninklijke Visio.

De Stichting Vrienden van Koninklijke Visio wordt administratief en secretarieel ondersteund door medewerkers van Koninklijke Visio.

Bestuur en toezicht

Statutair is bepaald dat het bestuur van de Stichting Vrienden van Koninklijke Visio wordt gevormd door de Raad van Bestuur van Koninklijke Visio. De bestuursleden zijn:

  • drs. H.P. Griffioen, voorzitter
  • drs. J. de Vet MHA, lid a.i.
De bestuursleden ontvangen geen beloning of vergoeding.

De Stichting Vrienden van Koninklijke Visio heeft een Raad van Toezicht die in meerderheid dient te worden samengesteld uit leden van de Raad van Toezicht van Koninklijke Visio. De Raad van Toezicht wordt gevormd door:

  • drs. E.F. Stoové, voorzitter
  • J. van Vliet MHA, lid
  • drs. J.Ch. Pawlikowski.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning of vergoeding.


Verantwoording

De Stichting legt jaarlijks verantwoording af in de vorm van een financieel jaarverslag, dat gecontroleerd wordt door een onafhankelijke accountant.

Kerncijfers uit de jaarverantwoording 2016:

  31-12-2016 31-12-2017
Eigen vermogen €2.479.556 2.511.554
Balanstotaal €2.565.482  2.618.667

 

  2016 2017
Exploitatieresultaat €200.314 31.998

Visio in de buurt