maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

Klachtenregeling

Ontevreden of klacht? Geef ons feedback

Als u niet tevreden bent, laat het ons dan weten en blijf er niet mee rondlopen. Wij doen ons best om er samen uit te komen en een passende oplossing te vinden. Van iedere klacht kunnen wij leren. Maak uw onvrede of klacht dus bespreekbaar.

Praat met medewerker(s) en/of leidinggevende

Bent u niet tevreden, dan is het goed om dit te bespreken met de direct betrokken medewerker(s). Dat is de kortste weg en het leidt meestal tot de beste en snelste oplossingen. Uiteraard kunt u ook terecht bij de leidinggevende van de medewerker.

Klacht? Ondersteuning en advies door klachtenfunctionaris

Wanneer u behoefte heeft aan een luisterend oor, advies of ondersteuning bij problemen, gevoelens van onvrede of een klacht, dan kunt u daarvoor terecht bij de klachtenfunctionaris van Visio. Ook als u niet wilt of kunt praten met de direct betrokkenen of als het gesprek niet heeft geleid tot een oplossing, kunt u bij haar terecht.

De klachtenfunctionaris heeft een professioneel onafhankelijke positie en kiest geen partij. Zij kan u ondersteunen bij het helder krijgen van het probleem en bij het nemen van stappen om tot een oplossing te komen. Zij kan helpen om de klacht bespreekbaar te maken en proberen de klacht te bemiddelen. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. 

De klachtenfunctionaris heeft een meldplicht aan de Raad van Bestuur als er sprake is van een mogelijk misdrijf, calamiteit of als het gaat om (vermoedens van) seksueel misbruik. 

Martine Vos is de klachtenfunctionaris van Visio voor cliënten en leerlingen. Als klachtenfunctionaris is zij officieel gecertificeerd. Deze certificering en de bijbehorende registratie dragen bij aan de borging van haar kwaliteit als professional. Als gecertificeerd en geregistreerd klachtenfunctionaris is onze klachtenfunctionaris ook te vinden in het openbare register van Registerplein.

Klachtenopvang in 2020

Contactgegevens klachtenfunctionaris 

Martine Vos is klachtenfunctionaris bij Visio.
Zij is bereikbaar via klacht@visio.org of 088 585 85 52.

Het postadres is:
Klachtenopvang Koninklijke Visio
Postbus 1180
1270 BD Huizen

Maak kennis met klachtenfunctionaris  Martine Vos.

Vertrouwenspersoon

Het is ook mogelijk om met een vertrouwenspersoon te praten. Bijvoorbeeld als u te maken heeft (gehad) met grensoverschrijdend gedrag waaronder ongewenste intimiteiten, agressie of intimidatie. Een vertrouwenspersoon komt altijd op voor het individuele belang van de cliënt/leerling en kan optreden als zijn of haar pleitbezorger. Dit is het verschil met de klachtenfunctionaris die zich juist nadrukkelijk opstelt als tussenpersoon en zowel de cliënt/leerling als Visio ondersteunt bij het oplossen van een klacht. Visio werkt met deskundige vertrouwenspersonen. Net als de klachtenfunctionaris heeft de vertrouwenspersoon geheimhoudingsplicht. De vertrouwenspersoon heeft een meldplicht aan de Raad van Bestuur van Visio als sprake is van een mogelijk misdrijf, calamiteit of als het gaat om (vermoedens van) seksueel misbruik. 

Visio heeft twee vertrouwenspersonen:

Vertrouwenspersoon onvrijwillige zorg 

Voor klachten over onvrijwillige zorg kunnen cliënten en/of leerlingen een beroep doen op een vertrouwenspersoon die gespecialiseerd is op het gebied van zorg en dwang. De functie en taken van deze gespecialiseerde cliëntvertrouwenspersoon (CVP) zijn geregeld in de Wet zorg en dwang. Een CVP is niet in dienst van Visio en wordt beschikbaar gesteld door landelijke organisaties. De contactgegevens van de CVP-aanbieders staan vermeld in de bijlage van de klachtenregeling van Visio. Download de klachtenregeling.

Vertrouwenspersoon jeugdhulp

Kinderen en hun ouders/verzorgers die specifieke ondersteuning krijgen in het kader van de Jeugdwet kunnen contact opnemen met een vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Meer informatie vindt u op: www.akj.nl

Meer informatie over wet en procedure

De opvang en behandeling van een klacht van een cliënt of leerling van Visio is een procedure die aan wettelijke regels gebonden is. Het wettelijk kader wordt gevormd door de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Wet op de Expertisecentra (WEC) en de Wet zorg en dwang (Wzd). Daarnaast is klachtenopvang vooral persoonlijk maatwerk. 

Heeft u vragen over de klachtenprocedure of heeft u twijfels bij wie u terecht kunt? Neemt u dan contact op met  de klachtenfunctionaris van Visio. Zij kan u helpen en adviseren over het proces voor de behandeling van klachten en onvrede. 


Een oordeel van een klachten- of geschillencommissie

Wanneer u niet tevreden bent met de afhandeling van een klacht door Visio, is sprake van een geschil. Dit geschil kunt u voorleggen aan een externe klachten- of geschilleninstantie, dit is een formele route. Een klachten- of geschillencommissie doet een uitspraak over de gegrondheid van uw klacht. Meestal is de uitspraak bindend voor beide partijen, de werkwijze verschilt echter per klachten- of geschillencommissie. De klachtenfunctionaris kan u ondersteunen bij het vinden van de juiste route voor uw klacht/geschil. 

Visio is aangesloten bij verschillende landelijke klachten- en geschillencommissies voor (jeugd)zorg, onderwijs en onvrijwillige zorg. 

Bij een klacht of geschil over de zorg 

Een geschil over de zorg kunt u voorleggen aan de landelijke Geschillencommissie Gehandicaptenzorg (GHC) in Den Haag. Dit is een onafhankelijke en wettelijk erkende geschilleninstantie waar Visio zich bij aangesloten heeft. Een klacht rechtstreeks indienen bij deze Geschillencommissie is mogelijk als van u niet (in redelijkheid) verlangd kan worden dat u uw klacht bij Visio indient. De Geschillencommissie beoordeelt of hiervan sprake is. Voor het behandelen van een geschil brengt de Geschillencommissie kosten in rekening. Meer informatie vindt u op: www.degeschillencommissiezorg.nl

Bij een klacht/geschil over onderwijs 

De scholen van Visio zijn aangesloten bij een aantal landelijke commissies die zijn ondergebracht bij de Stichting Onderwijsgeschillen. Het is mogelijk om een klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO), de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs of de landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Maar ook hier is het de bedoeling dat eerst geprobeerd wordt om een klacht intern met elkaar op te lossen. Meer informatie vindt u op: www.onderwijsgeschillen.nl

Bij een klacht over onvrijwillige zorg 

Voor klachten over onvrijwillige zorg kunt u zich wenden tot de KlachtenCommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ) van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Een klacht over onvrijwillige zorg moet worden ingediend bij de klachtenopvang van Visio waarna Visio zorgt voor het doorsturen van de klacht naar de KCOZ. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.kcoz.nl en www.vgn.nl

Jeugdwet

Cliënten en hun ouders/verzorgers die klachten hebben over zorg, die wordt gefinancierd vanuit de Jeugdwet, kunnen zich richten tot de Klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland (KJMN) waarbij Visio is aangesloten.

Contactgegevens landelijke commissies

De contactgegevens van de landelijke klachten- en geschillencommissies staan vermeld op bovengenoemde websites. De klachtenfunctionaris Martine Vos kan u op verzoek ondersteunen bij het vinden van de juiste route voor uw klacht/geschil en het vinden van de contactgegevens. 

Meer algemene informatie over klachtafhandeling in de zorg leest u op de website van het landelijk meldpunt zorg: www.landelijkmeldpuntzorg.nl 


 

Voorstellen Martine Vos

Lees meer

Visio in de buurt

Over Visio

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen.